System obsługi rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  

            


Umowy – instrukcje Certyfikaty Moduły systemu Expert Ważne informacje Rozliczenie SOD Komunikaty EXPERT Bliżej prawa Cennik - zamówienie Sprzedaż aplikacji Rekomendacje Bezpieczeństwo danych Najczęstsze pytania Literatura Kontakt Programy partnerskie O Nas
Uchwała:

Nr. Rodzaj Dokumentu Wersja do pobrania
41 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. (M.P. z 3 sierpnia 1997 r., Nr 50, poz. 475) PDF pobierz
42 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) PDF pobierz
43 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PDF pobierz

Stanowisko:

Nr. Rodzaj Dokumentu Wersja do pobrania
7 STANOWISKO - w sprawie zakresu stosowania przepisów nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej PDF pobierz

Aktualna lista rozporządzeń:

Nr. Rodzaj Dokumentu Wersja do pobrania
1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 20, poz. 118). PDF pobierz
2 Nowe rozporządzenie regulujące kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2007 nr 20, poz. 118). PDF pobierz
3 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) PDF pobierz
4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 15 stycznia 1999 r., Nr 3, poz. 22 z późn. zm.) PDF pobierz
5 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW - z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej PDF pobierz
6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady. (Dz. U. z 10 kwietnia 1998 r., Nr 45, poz. 276 z późn. zm.) PDF pobierz
8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady. (Dz. U. z 10 kwietnia 1998 r., Nr 45, poz. 276 z późn. zm.) PDF pobierz
9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1998 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a także wysokości wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady za udział w posiedzeniach Rady. (Dz. U. z 4 sierpnia 1998 r., Nr 99, poz. 633) PDF pobierz
10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. (Dz. U. z 30 września 1998 r., Nr 124, poz. 820 z późn. zm.) PDF pobierz
11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady. (Dz. U. z 10 kwietnia 1998 r., Nr 45, poz. 276 z późn. zm.) PDF pobierz
12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. (Dz. U. z 26 stycznia 1999 r., Nr 7, poz. 58) PDF pobierz
13 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. (Dz. U. z 31 stycznia 2000 r., Nr 6, poz. 77 z późn. zm.) PDF pobierz
14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością. (Dz. U. z 28 czerwca 2000 r., Nr 51, poz. 613) PDF pobierz
15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. (Dz. U. z 1 marca 2002 r., Nr 17, poz. 162) PDF pobierz
16 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 1 lipca 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) PDF pobierz
17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 14 kwietnia 2003 r., Nr 62, poz. 560) PDF pobierz
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. (Dz. U. z 20 maja 2003 r., Nr 88, poz. 808) PDF pobierz
19 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. (Dz. U. z 2003 r., Nr 100, poz. 926) PDF pobierz
20 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym topniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. (Dz. U. z 5 czerwca 2003 r., Nr 100, poz. 927) PDF pobierz
21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania. (Dz. U. z 13 czerwca 2003 r., PDF pobierz
PDF pobierz
PDF pobierz
22 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 13 czerwca 2003 r., Nr 104, 23poz. 969) PDF pobierz
23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. (Dz. U. z 17 czerwca 2003 r., Nr 105, poz. 989) PDF pobierz
PDF pobierz
PDF pobierz
PDF pobierz
24 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 17 lipca 2003 r., Nr 125, poz. 1161 z późn. zm.) PDF pobierz
25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 7 sierpnia 2003 r., Nr 138, poz. 1315) PDF pobierz
26 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328) PDF pobierz
27 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 22 września 2003 r. Nr 166 poz. 1616 z późn. zm.) PDF pobierz
28 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. (Dz. U. z 31 grudnia 2003 r., Nr 232, poz. 2330 z późn. zm.) PDF pobierz
PDF pobierz
29 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 22 marca 2004 r., Nr 46, poz. 437) PDF pobierz
PDF pobierz
PDF pobierz
PDF pobierz
PDF pobierz
PDF pobierz
30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., Nr 63, poz. 586) PDF pobierz PDF pobierz
PDF pobierz
31 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. (Dz. U. z 15 kwietnia 2004 r., Nr 63, poz. 587) PDF pobierz PDF pobierz
32 Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej. (Dz. U. z 1 maja 2004 r., Nr 98, poz. 989) PDF pobierz
33 Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis w formie jednorazowej pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej. (Dz. U. z 1 maja 2004 r., Nr 98, poz. 990) PDF pobierz
34 Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych. (Dz. U. z 19 maja 2004 r., Nr 114, poz. 1193) PDF pobierz
35 Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. (Dz. U. z 19 maja 2004 r., Nr 114, poz. 1194 z późn. zm.) PDF pobierz
36 Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. (Dz. U. z 19 maja 2004 r., Nr 114, poz. 1192) PDF pobierz
37 Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym. (Dz. U. z 16 lipca 2004 r., Nr 161, poz. 1682) PDF pobierz
38 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. z 27 sierpnia 2004 r., Nr 187, poz. 1940) PDF pobierz
39 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu. (Dz. U. z 1 października 2004 r., Nr 215, poz. 2186) PDF pobierz
40 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach. (Dz. U. z 4 listopada 2004 r., Nr 238, poz. 2398) PDF pobierz
designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Nasza polityka prywatności oraz polityka cookies.